Coaching

Welke verwachtingen heb je?

Coaching leidt naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar zijn we bij Antreum van overtuigd! Wij zorgen door middel van coaching dat je je bewust wordt van je belemmerende gedachten. We zorgen ervoor dat je vastgeroeste gedragspatronen kunt doorbreken.  

Herken je één van deze vragen, dan kan coaching de oplossing zijn. Onze vier trajecten zijn:

  1. Individuele Managementcoaching
  2. Loopbaancoaching
  3. Teamcoaching
  4. Mediating/Counseling

Met name onze vrije manier van vragen stellen en het spiegelen van gedrag geven de kandidaat voldoende stof tot nadenken.

Het intakegesprek is een belangrijke eerste stap in coaching. Tijdens het gesprek stellen we het coachingsdoel vast en maken we kennis met elkaar, want zowel de coachee als de coach moet zich op zijn gemak voelen. Dat is een voorwaarde voor een goed resultaat. Als beide partijen zich vertrouwd voelen volgt een voorstel voor een coachingstraject.

d’Orangemolen  Anno 1734 te Bovenkade Willemstad

Individuele management coaching

‘Zo ben ik nu eenmaal!’

Individuele Managementcoaching gaat om het gericht ontwikkelen van vaardigheden en competenties die jou helpen bij het bereiken van je doelstellingen.

Belemmeringen en blokkades in denken en handelen die je tot nu toe verhinderden deze doelstellingen zelfstandig te bereiken, maken we zichtbaar. Eveneens helpen wij jou bij het helder en concreet formuleren van jouw doelstelling(en).

Een verkort assessment ter vaststelling van persoonlijkheidskenmerken en competentie-indicatoren maakt onderdeel uit van het coachingstraject. We vragen je persoonlijke opdrachten uit te voeren. Een vaak grensverleggende manier van vragen stellen leidt steeds tot verrassend resultaat.

Doel van individuele managementcoaching

Na de coaching moet je in staat zijn zelf koers te houden op de door jouw gestelde doelstellingen en verwachtingen. Je bent in staat kritisch naar jouw interactie en handelen te kijken. Ook ben je je bewust van het effect van jouw persoonlijk handelen en communiceren op anderen. Dit zal uiteindelijk leiden tot het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit zowel individueel als in groepsverband.

Loopbaan coaching

‘Zit hij wel op de juiste plek?’
‘Wil ik dit nog?’

Loopbaan coaching kan wenselijk zijn op het moment dat je loopbaan vastloopt door interne of externe oorzaken. Loopbaan coaching is gericht op je toekomst.

Werkwijze

Tijdens een uitvoerig intakegesprek staat jouw beleving en verwachting centraal. We maken een programma op maat waarin je een aantal assessments zult doen die inzicht verschaffen in de haalbaarheid van jouw wensen en de ontwikkelbaarheid van jouw competenties. In het bijzonder jouw motieven en verwachtingen vertalen wij naar haalbare doelstellingen en reële verwachtingen. Vervolgens stellen wij een gezamenlijk plan van aanpak samen om het gewenste resultaat te behalen.

Doel

Bij loopbaan coaching begeleiden wij jou bij het zoeken naar een passende werkkring.

Team coaching

‘Krijgen we eruit wat erin zit?’

Verandering of transformatie binnen een team kan ongewenst tot spanningen leiden. En dat leidt onvermijdelijk tot inefficiëntie. Teamcoaching is een hulpmiddel bij drie soorten dynamiek:

  1. Proactief teamcoaching inzetten als hulpmiddel bij een op handen zijnde verandering in de organisatie. Hierdoor worden alle individuen zich bewust van hun rol binnen de organisatie en zal het team zich gezamenlijk inzetten voor de transitie
  2. Wanneer een team zich geen team meer voelt, is teamcoaching dé manier om een organisatie weer op de rit te krijgen. Als mensen botsen of conflicterende belangen nastreven verschaft teamcoaching transparantie in elkaars motieven, waardoor beter onderling begrip tot stand komt.
  3. In teams waar al sprake is van goede samenwerking treden wij op als moderator en verschaffen de individuele teamleden handvatten om anders naar de gemeenschappelijke doelstellingen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. Vooral het belang van teamdynamica wordt hier nader toegelicht.

Werkwijze

Coaching vindt zowel op individueel- als op groepsniveau plaats. Wij maken gebruik van ondersteunende coachingstools ter bepaling van de rol die iedereen binnen het team inneemt. Elke teamcoaching wordt in samenwerking met HRM op maat gemaakt.

Doel

Bij Team coaching gaat het om het soepeler en efficiënter laten verlopen van de communicatie binnen een team en het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen. Door middel van coaching brengen we teams weer in beweging.

Mediating of counseling

‘Is zij nog te veranderen?’
‘Accepteert hij nog leiding?’

Vraagstelling

Wanneer op het werk een situatie is ontstaan waar traditionele bemiddeling het conflict niet kan oplossen biedt Mediating of Counseling een haalbare methode om tot een voor beide partijen aanvaardbare methode te komen ter beëindiging van het conflict.

Bij Mediating ligt de nadruk op hoor en wederhoor waarna op een objectieve wijze een passende oplossing zal worden gezocht om wederzijds vertrouwen te herstellen. De mediator kan diverse tools inzetten om dit doel te bereiken. Uitgangspunt is het streven naar een situatie waarbij beide partijen tevreden zijn over het eindresultaat.

Bij Counseling ligt de nadruk op het coachen van het individu. Emotionele belemmeringen en niet rationele verwachtingspatronen zullen in kaart worden gebracht. Vervolgens zal de counselor met de kandidaat zoeken naar een passende behandelingsmethodiek.