Coaching

Welke verwachtingen heb je?

Coaching leidt naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Daar zijn we bij Antreum van overtuigd! Wij zorgen door middel van coaching dat je je bewust wordt van je belemmerende gedachten. We zorgen ervoor dat je vastgeroeste gedragspatronen kunt doorbreken.  

Herken je één van deze vragen, dan kan coaching de oplossing zijn. Onze zes trajecten zijn:

 1. Individuele Managementcoaching
 2. Loopbaancoaching
 3. Teamcoaching
 4. Mediating/Counseling
 5. Relationeel Emotionele Therapie (RET)
 6. Overspanning of Burn-out

Met name onze vrije manier van vragen stellen en het spiegelen van gedrag geven de kandidaat voldoende stof tot nadenken.

Het intakegesprek is een belangrijke eerste stap in coaching. Tijdens het gesprek stellen we het coachingsdoel vast en maken we kennis met elkaar, want zowel de coachee als de coach moet zich op zijn gemak voelen. Dat is een voorwaarde voor een goed resultaat. Als beide partijen zich vertrouwd voelen volgt een voorstel voor een coachingstraject.

d’Orangemolen  Anno 1734 te Bovenkade Willemstad

Individuele management coaching

‘Zo ben ik nu eenmaal!’

Individuele Managementcoaching gaat om het gericht ontwikkelen van vaardigheden en competenties die jou helpen bij het bereiken van je doelstellingen.

Belemmeringen en blokkades in denken en handelen die je tot nu toe verhinderden deze doelstellingen zelfstandig te bereiken, maken we zichtbaar. Eveneens helpen wij jou bij het helder en concreet formuleren van jouw doelstelling(en).

Een verkort assessment ter vaststelling van persoonlijkheidskenmerken en competentie-indicatoren maakt onderdeel uit van het coachingstraject. We vragen je persoonlijke opdrachten uit te voeren. Een vaak grensverleggende manier van vragen stellen leidt steeds tot verrassend resultaat.

Doel van individuele managementcoaching

Na de coaching moet je in staat zijn zelf koers te houden op de door jouw gestelde doelstellingen en verwachtingen. Je bent in staat kritisch naar jouw interactie en handelen te kijken. Ook ben je je bewust van het effect van jouw persoonlijk handelen en communiceren op anderen. Dit zal uiteindelijk leiden tot het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit zowel individueel als in groepsverband.

Loopbaan coaching

‘Zit hij wel op de juiste plek?’
‘Wil ik dit nog?’

Loopbaan coaching kan wenselijk zijn op het moment dat je loopbaan vastloopt door interne of externe oorzaken. Loopbaan coaching is gericht op je toekomst.

Werkwijze

Tijdens een uitvoerig intakegesprek staat jouw beleving en verwachting centraal. We maken een programma op maat waarin je een aantal assessments zult doen die inzicht verschaffen in de haalbaarheid van jouw wensen en de ontwikkelbaarheid van jouw competenties. In het bijzonder jouw motieven en verwachtingen vertalen wij naar haalbare doelstellingen en reële verwachtingen. Vervolgens stellen wij een gezamenlijk plan van aanpak samen om het gewenste resultaat te behalen.

Doel

Bij loopbaan coaching begeleiden wij jou bij het zoeken naar een passende werkkring.

Team coaching

‘Krijgen we eruit wat erin zit?’

Verandering of transformatie binnen een team kan ongewenst tot spanningen leiden. En dat leidt onvermijdelijk tot inefficiëntie. Teamcoaching is een hulpmiddel bij drie soorten dynamiek:

 1. Proactief teamcoaching inzetten als hulpmiddel bij een op handen zijnde verandering in de organisatie. Hierdoor worden alle individuen zich bewust van hun rol binnen de organisatie en zal het team zich gezamenlijk inzetten voor de transitie
 2. Wanneer een team zich geen team meer voelt, is teamcoaching dé manier om een organisatie weer op de rit te krijgen. Als mensen botsen of conflicterende belangen nastreven verschaft teamcoaching transparantie in elkaars motieven, waardoor beter onderling begrip tot stand komt.
 3. In teams waar al sprake is van goede samenwerking treden wij op als moderator en verschaffen de individuele teamleden handvatten om anders naar de gemeenschappelijke doelstellingen te kijken en daar waar nodig te verbeteren. Vooral het belang van teamdynamica wordt hier nader toegelicht.

Werkwijze

Coaching vindt zowel op individueel- als op groepsniveau plaats. Wij maken gebruik van ondersteunende coachingstools ter bepaling van de rol die iedereen binnen het team inneemt. Elke teamcoaching wordt in samenwerking met HRM op maat gemaakt.

Doel

Bij Team coaching gaat het om het soepeler en efficiënter laten verlopen van de communicatie binnen een team en het vaststellen van gemeenschappelijke doelstellingen. Door middel van coaching brengen we teams weer in beweging.

Mediating of counseling

‘Is zij nog te veranderen?’
‘Accepteert hij nog leiding?’

Vraagstelling

Wanneer op het werk een situatie is ontstaan waar traditionele bemiddeling het conflict niet kan oplossen biedt Mediating of Counseling een haalbare methode om tot een voor beide partijen aanvaardbare methode te komen ter beëindiging van het conflict.

Bij Mediating ligt de nadruk op hoor en wederhoor waarna op een objectieve wijze een passende oplossing zal worden gezocht om wederzijds vertrouwen te herstellen. De mediator kan diverse tools inzetten om dit doel te bereiken. Uitgangspunt is het streven naar een situatie waarbij beide partijen tevreden zijn over het eindresultaat.

Bij Counseling ligt de nadruk op het coachen van het individu. Emotionele belemmeringen en niet rationele verwachtingspatronen zullen in kaart worden gebracht. Vervolgens zal de counselor met de kandidaat zoeken naar een passende behandelingsmethodiek.

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Je voelt wat je denkt!

RET (Rationele Emotieve Therapie) is een methode om ongewenst gedrag of emoties van jezelf om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties. Dat houdt in, dat je effectiever wordt door je gedachten (ratio) te veranderen. Het klinkt misschien simpel en de theorie is ook niet zo moeilijk, maar het kost wel de nodige praktijk oefening voor blijvend resultaat.

De basis van RET is het ABC-model:

 • A staat voor Aanleiding (oorzaak, activating event)
 • B staat voor de Bril waardoor je kijkt (overtuiging, belief)
 • C staat voor Consequentie (gevolg, consequence).

De kern van RET komt erop neer, dat niet de gebeurtenis de oorzaak is van je gevoel en gedrag, maar altijd je eigen gedachten. Dat houdt in, dat jouw gedrag en emoties niet direct worden bepaald door de situatie, maar door jouw gedachten in en over de situatie.

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Problemen ontstaan vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Je raakt niet van streek door gebeurtenissen zelf, maar door de manier waarop je tegen de dingen aankijkt.

Het doel van rationeel denken is: onjuistheden in je denken te gaan leren herkennen, om zo tot een meer realistische kijk op jezelf en je omgeving te komen. Het is belangrijk te beseffen, dat dingen zijn zoals ze zijn en niet zoals je dat graag zou willen.

Overspanning of Burn-out?

Tegenwoordig noemt bijna iedereen overspannen zijn een burn-out. Vroeger was iemand overspannen; nu heeft iemand een burn-out. Maar er is wel degelijk een groot verschil tussen overspannenheid en burn-out. Zowel fysiek als mentaal.

Een deel van de klachten en symptomen (zoals een sterk gevoel van onrust, concentratieverlies, slecht slapen, snel geïrriteerd zijn) is vergelijkbaar, maar vooral de ernst en de duur van de klachten verschilt sterk.

Wanneer stress te lang aanhoudt kan dit leiden tot overspannenheid en uiteindelijk burn-out en depressie.

In het geval van (therapeutisch) begeleiden van een overspanning of burn-out, dient een juiste diagnose te worden gesteld op basis van een aantal formele criteria, t.w.:

 • Spanningsklachten
 • Depressie
 • Angst
 • Functioneren en controle
 • De oorzakelijke, uitlokkende en onderhoudende factoren en de levensgebieden waarbinnen die factoren spelen
 • De belastbaarheid/het verwerkingsvermogen van de persoon
 • Het probleemoplossend vermogen van de omgeving
 • De visie van de persoon zelf en van de omgeving

Voorafgaand aan het intake gesprek dient men een aantal vragenlijsten in te vullen.

Plan van aanpak

De behandeling van overspanning of burn-out klachten vindt plaats op basis van cognitieve therapie, ontspanningsoefeningen en actieve deelname van de cliënt.

Een traject kan er als volgt uitzien:

 1. Inventarisatie van risicofactoren op het werk
 2. Inventarisatie van disfunctionele gedachten
 3. Uitgebreide persoonlijkheidsanalyse
 4. Herstellen van energie en fysieke conditie
 5. Omgaan met stress en emoties
 6. Versterken van competenties
 7. Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up