U bent uitgenodigd voor een assessment

Algemene informatie

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een assessment waarmee de opdrachtgever zicht wil krijgen op de mate waarin u geschikt bent voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd of in het kader van een loopbaan ontwikkeltraject of outplacementtraject. Op deze pagina vindt u informatie over de manier waarop wij een dergelijk assessment opzetten.

De term ‘assessment’ is een verzamelnaam voor alle vormen van onderzoek die er op gericht zijn informatie te verzamelen over de persoon, diens belangstelling, capaciteiten, vaardigheden en potentieel in relatie tot zijn werk en werkkring. Het kan daarbij gaan om een beperkt onderzoek dat bijvoorbeeld bestaat uit één of meer gesprekken en enkele vragenlijsten en/of psychologische testen.

Een onderzoek kan ook aanmerkelijk breder zijn opgezet. In dergelijke gevallen wordt vaak gekozen voor een dag assessment; een onderzoek dat door middel van psychologische testen, functie-specifieke (simulatie) oefeningen en aanvullende opdrachten iemands kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden afzet tegen de eisen vanuit de functie en werksituatie.

Wat houdt een assessment voor u in?

In uw geval betreft het een dag of een half daags onderzoek dat uit de volgende onderdelen bestaat:

 • Een startgesprek waarin we nader met elkaar kennismaken, nog een korte uitleg geven over het assessment en eventuele vragen van u beantwoorden.
 • Enkele psychologische testen en vragenlijsten invullen om uw persoonlijkheid, capaciteiten, leiderschap vaardigheid, communicatiestijl e.d. in kaart te brengen.
 • Het in kaart brengen van Sterktes en Ontwikkelpunten.
 • Mogelijk enkele praktijksimulaties uitvoeren gebaseerd op de taken die u in de nieuwe functie zult gaan vervullen, maar ook op de situatie en ontwikkelingen in de organisatie.
 • Aan het eind van het dagdeel een gesprek met onze assessor waarin we u onze belangrijkste indrukken doorgeven en een eerste impressie geven van de uitkomst van het assessment.

 • We willen graag weten wat u van het assessment verwacht.
 • Wij verzoeken u eventuele relevante zaken bijvoorbeeld: dyscalculie, dyslexie of andere u bekende belemmerende factoren ten aanzien van het afnemen van een assessment vooraf aan ons bekend te maken, zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Capaciteitentests

De intelligentietests geven inzicht in uw intellectuele capaciteiten. Het gaat hierbij om een inschatting van uw werk- en denkniveau. Dit is niet altijd gelijk aan het niveau van de opleiding die u heeft gevolgd. Het gaat vooral om aanleg. Wij doen geen uitspraken over het algemeen IQ, maar meten een aantal afzonderlijke aspecten van intelligentie, die wij vergelijken met een normgroep van een bepaald niveau (bijvoorbeeld de HBO/WO-normgroep). De tests bestaan uit letter- en cijferreeksen en het aanvullen van figurenreeksen en woordcombinaties. Hoewel een inschatting van het werk- en denkniveau een onderdeel vormt van het assessment, is het beslist niet het enige waarnaar gekeken wordt. Bedenk dat één slechte test nooit allesoverheersend is en dat wij ook altijd andere onderdelen en indrukken meenemen in ons oordeel.

Het persoonlijkheidsonderzoek

Door middel van persoonlijkheidsvragenlijsten krijgen wij zicht in uw karaktereigenschappen en persoonlijke voorkeuren. Deze vragenlijsten meten stabiele persoonlijkheidskenmerken zoals extraversie, dominantie of prestatiegerichtheid. Bij een persoonlijkheidsvragenlijst zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Blijf vooral dicht bij uzelf in het beantwoorden van de vragen. Bij de ene vragenlijst wordt u gevraagd om aan te geven of een bepaalde uitspraak in meerdere of mindere mate past bij u als persoon. U geeft dan een score tussen de 1 en de 5 (‘helemaal niet eens’ tot ‘helemaal eens’). Een voorbeeld is: ‘Ik neem graag het initiatief’. Probeer bij de vragen te denken aan hoe u doorgaans bent en in de meeste gevallen zult reageren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen en zult u niet altijd en in iedere situatie het bewuste gedrag vertonen, maar laat deze uitzonderingen even buiten beschouwing en denk aan wat u meestal doet. Bij een tweede vragenlijst wordt u gevraagd om een keuze te maken tussen vier beschrijvingen en aan te geven welke het meest bij u past en welke het minst. Het gaat dan om een ‘gedwongen’ keuze. Dit is voor de meeste mensen lastig; probeer er niet te lang over na te denken en volg uw eerste gevoel. Blijf niet te lang wikken en wegen en sta niet te lang stil bij de vraag wat een bepaald antwoord wel of niet over u zegt.

Hoe bereid ik mij voor?

Zorg dat u uitgerust en ontspannen deelneemt aan het assessment. Als zaken niet duidelijk zijn, kunt u de consultant gerust om uitleg vragen. 

Het is zinvol om voorafgaand aan het assessment eens na te denken over uw kwaliteiten en aandachtspunten. Omdat dat best lastig kan zijn, helpt het om mensen uit uw omgeving te vragen hoe zij u zien. Wat vindt men nu kenmerkende eigenschappen die u typeren? Wat zien anderen als uw kwaliteiten en valkuilen? Het kan informatie opleveren waar uzelf niet zo snel aan denkt of eigenschappen of vaardigheden die u zelf zo vanzelfsprekend vindt, maar door anderen toch als een kwaliteit gezien worden.

Ook de meer formele beoordelingsmomenten kunnen in het interview aan bod komen. Heeft u in het verleden functionerings- of beoordelingsgesprekken gevoerd met uw leidinggevende? Pak ze er nog eens bij of bedenk wat de zaken zijn die daarin genoemd werden. Soms komen bepaalde onderwerpen een aantal keren terug en vormen ze een rode draad in uw beoordeling.

Het kan helpen om wat intelligentietests te oefenen, zodat u weet wat u te wachten staat. U vindt op onze website www.antreum.nl voorbeelden van testen die u bij ons kunt krijgen. 

Verder kunt u vooraf nadenken over de volgende vragen:

 • Hoe presenteer/introduceer ik mezelf?
 • Wat is de aanleiding van het assessment?
 • Waar ben ik goed in?
 • Wat zijn mijn minder sterke kanten?
 • Wat is mijn ambitie?
 • Wat is mijn grootste leermoment?
 • Wat vinden anderen van mij?
 • Wat is de feedback die ik tot nu toe heb gehad?
 • Denk ook na over concrete voorbeelden.

Verder vindt u oefeningen op verschillende sites zoals:

Wat is kenmerkend voor de manier waarop een assessment wordt opgezet?

Bij de door ons verzorgde assessments is altijd sprake van maatwerk, waarbij de precieze inhoud afhankelijk is van de vragen en wensen van de opdrachtgever en/of de loopbaan kandidaat.

Verdere kenmerken zijn:

 • Zowel de opdrachtgever als de kandidaat worden door Antreum gezien als klanten. Wij zorgen dat beide partijen met respect worden behandeld. Uw assessor stelt oprecht belangstelling in uw capaciteiten en vaardigheden.
 • Gedurende de testdag krijgt u regelmatig terugkoppeling van testresultaten en overige bevindingen.
 • Eventuele simulaties zijn specifiek gemaakt voor de functie waarop u gesolliciteerd heeft. Wij hebben ervoor gezorgd dat wij weten wat er op dit moment in de organisatie en/of de betreffende afdeling speelt, wat de gewoontes en kenmerken zijn van mensen, teams en afdelingen in de organisatie van de opdrachtgever. Die informatie verwerken wij in de casussen.
 • Er is over het algemeen voldoende ruimte voor uw persoonlijke vraagstelling. We hebben namelijk de mogelijkheid om het programma zodanig tijdens het assessment aan te passen, zodat zaken echt duidelijk worden en specifieke vragen worden beantwoord; overigens zonder de hoofddoelstelling uit het oog te verliezen.

Rapportage

Binnen enkele werkdagen na het onderzoek maken wij een concept rapport. U krijgt dit schriftelijk op uw privé email adres toegezonden. Wanneer wijzigingen worden aangebracht krijgt u de definitieve tekst volledig toegezonden per email.

Rechten en plichten

Voordat u deelneemt aan een psychologisch onderzoek of assessment, is het belangrijk dat u het volgende weet:

 • Antreum werkt volgens de beroepscode van het NIP. (Nederlands Instituut van Psychologen)
 • Als kandidaat heeft u recht op voldoende en juiste informatie over de vraagstelling van het onderzoek en wat u tijdens de testdag te wachten staat.
 • Alle gegevens over u worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Antreum rapporteert uitsluitend aan de opdracht gevende instantie, nooit aan derden.
 • De rapportage mag niet méér informatie bevatten dan voor de beantwoording van de vraagstelling noodzakelijk is.
 • U heeft recht op inzage van het psychologisch rapport, voordat het naar de opdrachtgever wordt verzonden.
 • U heeft het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren.
 • U heeft het recht de rapportage aan de opdrachtgever tegen te houden. Antreum moet een dergelijke beslissing accepteren.

De belangrijkste plicht die u als kandidaat hebt, is het verschaffen van informatie naar waarheid, als deze informatie voor het assessment relevant is. In het bijzonder informatie over uw arbeidsverleden en prestaties dienen naar waarheid te worden verklaard. Informatie met betrekking tot uw privé leven is niet verplicht om te worden vermeld, tenzij dit relevant is voor de (toekomstige) werkgever.

Tot slot

Wij hopen dat u door het lezen van deze pagina meer inzicht heeft gekregen in hoe een assessment verloopt en wat u kunt verwachten.

Wij zien u binnenkort graag bij ons verschijnen en wensen u een succesvolle en leerzame dag (deel) toe!

Antreum is gevestigd in het historische Willemstad, waar uw assessment, coaching en training kan worden verzorgd.
T: 0168 321 952 – 06 55 195 934 – Voorstraat 62, 4797 BH Willemstad